U bevindt zich hier: Home De Stichting ANBI Status

Informatie ANBI status

ANBI

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor genieten de donateurs een extra giftenaftrek bij het opstellen van de Inkomstenbelasting aangifte.

Het fiscaalnummer van de stichting is 8036.63.377.

Voor het verslag van de activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen wij naar de meest recente jaarrekening: Jaarrekening 2019

De meest recente versie van het beleidsplan vindt u hier: Beleidsplan 2020-2021

Statutaire doelstelling

Uit artikel 2

De stichting heeft tot doel het levend houden van de gedachtenis aan de schrijver Theo Thijssen, alsmede het instandhouden en bevorderen van de belangstelling voor zijn oeuvre, alles in de meest ruime zin des woords. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: De exploitatie van een museum in het geboortehuis, mede mogelijk door de inzet van zo'n twintig vrijwilligers. Het uitgeven van boeken, brochures en een periodiek bulletin. Het organiseren van Theo Thijssen wandelingen door de Jordaan. Naast de permanente tentoonstelling over leven en werk van Theo Thijssen worden er jaarlijks een wisseltentoonstelling ingericht, in 2016: - “Zij had een soort hoogheid”. Theo Thijssen en de vrouwen.

Inkomsten

De stichting heeft inkomsten nodig om haar doelstellingen te kunnen bereiken. De inkomsten bestaan uit: - donaties van vrienden van het museum. - giften, jaarlijks (waaronder giften uit lijfrenteschenkingen) incidenteel, al of niet met een bepaald doel. - inkomsten uit entreegelden, wandelingen en verkopen van boeken en prenten etc. - legaten en erfenissen. - rente

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de stichting dient voldoende groot te zijn om liquiditeitsproblemen en exploitatie tekorten op te kunnen vangen. De penningmeester voert het beheer en brengt per kwartaal een exploitatieoverzicht uit. Aan het eind van het jaar stelt hij de jaarrekening op. Al deze bescheiden worden in het bestuur besproken en vastgesteld. De beleggingen dienen alleen op een renterekening te worden ondergebracht.

Besteding van het vermogen

Bij het besteden van het vermogen dient er rekening mee te worden gehouden dat de continuïteit van het museum voldoende verzekerd is. Het minimale "continuïteit" bedrag dient zo groot te zijn als de drie jaarlijkse optelling van de vaste lasten van het museum.

Beloningsbeleid

Bestuur en suppoosten zijn allen vrijwilligers die geen beloning genieten.

CITAAT VAN DE MAAND

“Daar waren ze de gracht afgerend; en ja, hoor, op de brug, daar liep een jongen, een werkjongen met een lange broek; en over z'n hoofd hing z'n zwembroekje te drogen; z'n wangen waren blauw. Ze stonden met z'n vieren den jongen aan te gapen; hij, fluitend, kwam vlak langs ze. „Fijn water?" vroeg de brutale Klaas hem. De werkjongen was natuurlijk beledigd. „Watte?" snauw- de hij, en hij maakte een gebaar om Klaas weg te jagen. Maar Ko en Ay en Henk drongen tegen hem aan; en Ko gaf hem kleine duwtjes en zei: „As je lef hebt, moet je met mij beginners. 'k Ben nogal bang voor je lange broek!" De werkjongen keek ze alle drie met minachting aan; maar hij deed niets, en liep door. Klaas stond op 'n eerbiedigen afstand en riep hem na: „He zeg! He! Een kwartje asje op je broek trapt!"      

(Jongensdagen”, blz. 35,36)

 

Navigeer

Locatie

    • Eerste Leliedwarsstraat 16
    • 1015 TA Amsterdam
    • 020-4207119
    • Donderdag t/m zondag van 12.00 - 17.00

 

 

Familie Familie